Ta emot praktikant

Utbildning i samarbete med branschen

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Målet är att de studerande ska vara anställningsbara från dag ett efter examen. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Kursen LIA sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. Det finns en kursplan där det framgår vilka mål de studerande förväntas uppnå och hur skolan betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA.

Under LIA-perioderna får studerande möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden, detta innebär att de får erfarenhet och kunskap om sitt yrke redan innan examen.

Att vara LIA-företag

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och exempelvis vara med i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter.

LIA-perioderna ska även betygsättas. Efter genomförd LIA ska du ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer.

Vikten av LIA

Brobygrafiska anser att LIA-processen är ett av de allra viktigaste momenten i studerandes utbildning. Här får den studerande träna i de kunskaper hon/han lärt sig under skolförlagda delen av utbildningen för att skaffa sig färdigheter och kompetenser inom sitt området. Det är ett tillfälle att förstå framtida yrkesrollen, branschen andra roller och kompetenser. Det är också en träning att söka sig till arbetslivet och att söka jobb.

Hur arbetar vi med LIA

Den studerande tar själv kontakt med det/de företag som han/hon är intresserad av att utföra sin LIA-period tillsammans med.

När företaget har kommit överens med studerande skrivs ett kontrakt tillsammans med handledare som företaget har utsett.

Studerande bestämmer tillsammans med handledaren, vilka moment/inriktningar som LIA-perioden ska
bygga på.

Handledaren på företaget har möjlighet att få information och stöd från LIA-ansvarig på Brobygrafiska inför LIA-perioden.

Studerande ska under LIA-perioden utveckla sin förvärvade kompetens från de tidigare kursmomenten och men får självklart även lära sig nya saker.

Tillsammans med handledare och övriga anställda ska den studerande delta i flertal olika förekommande kunskaper och färdigheter som krävs av yrkesrollen och tränas samtidigt att kunna genomföra dessa självständigt.

Handledaren ansvarar för att LIA-studerande får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.

En utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. Brobygrafiska utbildningar erbjuder LIA under två perioder för varje utbildning.