-

TODO

DD1806
LIA 1
60 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet med LIA1 är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningen på en arbetsplats. Arbetet ska ske med hjälp av handledning via en representant från arbetsplatsen. Målet med kursen är att den studerande ska ha tagit del i det dagliga arbetet på en arbetsplats, fått förståelse för vilka yrkesroller som finns efter utbildningen, fått förståelse för vad som förväntas i yrkesrollen samt fått en inblick i en arbetsplats kultur och organisation.
Kunskaper
  • Kunna beskriva vanligt förekommande yrkesroller som är relevanta för utbildningen.
  • Kunna beskriva vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesrollerna så som; formgivning, fotografering, animering, analysarbete och programmering.
  • Förstå vad som menas med organisationskultur.
  • Ha förståelse för en arbetsplatsorganisation.
Färdigheter
  • Att tillämpa kunskaper inom vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket i praktiken som exempelvis formgivning, fotografering, animering, analysarbete och programmering.
  • Att utveckla sin samarbetsförmåga i produktion på arbetsplatsen.
Kompetenser
  • Att tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper inom branschområdet.
  • Att träna och utveckla sina yrkeskunskaper med stöd från handledare.
  • Att kommunicera såväl internt/externt på arbetsplatsen.
  • Att reflektera över sina arbetsuppgifter med stöd från handledare.

DD1806
LIA 1
60 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG.

Betygskriterier för olika betygsgrader
För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll, där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst G.

För G ska den studerande också ha deltagit i nyckelmomentet LIA-redovisning med en gruppresentation.

För G ska en utvärdering av den studerandes insats från handledaren lämnas in, detta är ett nyckelmoment. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG:
Den studerande har uppnått kriterierna för betyget G och har därutöver fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst VG.

Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av arbetsbeskrivning inför LIA-perioden och en examinerande rapport. Validering kan förekomma.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-12

Version/Omgång

3