-

TODO

DD1802
Medieproduktion
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i att producera innehåll i vanligt förekommande mjukvaror för pixel- och objektgrafik, textbehandling för digital publicering och gränssnitt.
Kursen ska också ge en inblick gällande originalframställning mot tryckta medier.
Den studerande lär sig grundläggande bildredigering mot digitala plattformar.
Den studerande lär sig hur de olika programmen hör ihop och hur de kan använda dem tillsammans för vidare produktion i utbildningen.
Kursen ger grundläggande kunskaper i mjukvaror som krävs för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskapsmål inom andra kurser.
Kunskaper
 • om producering och arbetssätt i grafiska mjukvaror som rör pixel-, objektgrafik och layout.
 • om bearbetning av bild och film.
 • om kvalitetsbegrepp vad gäller grafik och foto.
 • om grundläggande bildredigering.
 • förutsättningar för god läsbarhet i typografi.
 • om för- och nackdelar om olika filformat.
Färdigheter
 •  i att framställa original med hjälp av de för
  branschen mest förekommande mjukvaror som rör pixel-, objektgrafik och layout.

 • i att arbeta med grafisk produktion på ett produktionsanpassat sätt

 • i att använda anpassat filformat för rätt ändamål.
Kompetenser
 • att hantera vanligen förekommande filformat.
 • att bedöma kvalitet på digitalt material.
 • att jobba strukturerat och på ett effektivt sätt.
 • att välja rätt programvaror för lämpligt ändamål.

DD1802
Medieproduktion
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Medieproduktion, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Medieproduktion, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-12

Version/Omgång

3