UX2302
UI-design
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att den studerande färdigheter inom hela produktionskedjan av gränssnittsdesign (UI), från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt. Kursen behandlar i viss mån tillgänglighet i aspekter som mikrocopy och design av gränssnitt för olika typer av målgrupper som till exempel anpassningar för äldre respektive yngre användare eller med olika kulturella referenser.
Kunskaper
 • upplevelsedesign för skärmbaserade medier
 • gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • för- och nackdelar med designsystem.
 • byggstenar inom design (välja färger, typsnitt, typescale osv). 
 • formspråk, komponentbibliotek, style guide.
 • atomdesign - byggstenar i en app eller webbtjänst. 
 • animation i designsystem. 
 • dela komponenter i ett designteam
Färdigheter
 • planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt. 
 • skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor
  i vanligen förekommande prototypprogramvaror. 
 • designa vanligen förkommande komponenter i Figma 
 • skapa ett designsystem i Figma 
 • skapa enklare animationer för övergångar och
  mikrointerationer. 
 • skapa mockups i vanligen förekommande
  designprogramvaror.

Kompetenser
 •  utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för
  användare. 
 • kunna gör aktiva val för att ett gränssnitt ska bli inkluderande, fungerande och optimerat.

UX2302
UI-design
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2023-08-08

Version/Omgång

1