-

TODO

DD1811
Mediestrategi
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet med kursen är att den studerande ska ges en fördjupad bild av medielandskapet och de olika mediekanalernas kommunikativa för- och nackdelar. Kursen ska ge aktuella kunskaper om hur man på bästa sätt använder olika medier för att marknadsföra och bygga ett varumärke. Kursen ska även ge kunskap i hur man strategiskt skapar och genomför en reklamkampanj med hjälp av mixade mediekanaler. Den studerande tränas i att producera kampanjer och bygga varumärken utifrån ett mixat medielandskap. Den studerande ska även ges träning i att presentationsteknik för att på ett övertygande sätt kunna presentera sina idéer och strategier för en mottagare.
Kunskaper
 • om det rådande sociala medielandskapet och dess för- och nackdelar.
 • kring beteendevetenskapliga och sociala aspekter av användandet av sociala medier.
 • om hur man med hjälp av sociala medier kan kommunicera ett budskap och ett varumärke.
 • om hur man med hjälp av mixade medier kan personifiera och anpassa ett budskap efter mottagaren.
 • om olika mediekanalers funktion och roll samt kommunikativa förmåga.
Färdigheter
 • i att arbeta med att skapa och genomföra kampanjer i ett mixat medielandskap.
 • i att välja rätt mediekanal utifrån mottagarens behov och beteende.
 • i att praktiskt bygga ett varumärke med hjälp av mixade mediekanaler.
 • i att presentera och visualisera en kampanjstrategi.
Kompetenser
 • att anpassat till mottagare och användarens forma och kommunicera ett varumärke i ett mixat medielandskap.
 • att kunna påverka/förflytta en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av mixade mediekanaler.
 • att med hjälp av en marknadsplan skapa strategier för ett varumärkes uppbyggnad i ett mixat medielandskap.
 • att på ett strategiskt sätt välja rätt mediekanaler anpassat till mottagarnas påverkan av yttre och inre faktorer.

DD1811
Mediestrategi
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Mediestrategi, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G.

Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G. För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Mediestrategi, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2017-02-09

Version/Omgång

3