-

TODO

FE2002
UX/UI-design
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
UX/UI-design, 15 YH-poäng Kursen syftar även till att den studerande ska få grundläggande kunskap om scenariodesign, produktdesign, användarupplevelse (UX design) och interaktionsdesign. Den studerande ska få färdigheter inom hela produktionskedjan i en webbproduktion, från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt.
Kunskaper
 • om alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
 • om behovsanalys av beställare och användare.
 • om upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • om behovsanalys av kund.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
Färdigheter
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • i att skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
 • i att skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor
 • i vanligen förekommande prototypprogramvaror.
 • i att genomföra tester av gränssnitt och användarscenarion.
Kompetenser
 • att utifrån en behovsanalys kunna passa lösningar för användare.
 • att kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.

FE2002
UX/UI-design
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX/UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX/UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-08

Version/Omgång

1