-

TODO

DD1810
Koncept, Idé & Storytelling
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande kunskaper för att skapa koncept och idéer för kampanjer. Kursen ska även ge kunskaper i hur man genom berättande bygger ett varumärke. Den studerande får verktyg för och tränas i att skapa kreativa koncept och idéer i marknadsföringssyfte. Kursen ger grundläggande kunskap om dramaturgiska teorier och kännedom om olika berättarmodeller.
Kunskaper
 • om teorier i dramaturgiska berättarmodeller.
 • om teorier i storytelling som varumärkesbyggare.
 • om hur man tar fram idéer och koncept för reklamkampanjer.
 • om olika verktyg för kreativa processer.
 • om hur man planerar och genomför en kampanj.
 • om hur man anpassar en kampanj efter mottagare och medieval.
 • om hur man skapar en marknadsplan.
Färdigheter
 • i att forma en berättelse som fångar mottagarens intresse.
 • i att med hjälp av berättarteknik bygga ett varumärke.
 • i att bedöma mottagarens intresse för en berättelse.
 • i att praktiskt planera och genomföra en kampanj.
 • i att skapa och följa en marknadsplan.
 • i att presentera och visualisera en kampanj för en beställare.
Kompetenser
 • att utifrån mottagare och användare skapa en berättelse kring ett varumärke.
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av storytelling.
 • att med hjälp av en marknadsplan skapa strategier för ett varumärkes uppbyggnad.
 • att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

DD1810
Koncept, Idé & Storytelling
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Koncept, Idé & Storytelling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Koncept, Idé & Storytelling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

3