-

TODO

DD1807
Design 2
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper i analys och formarbete. Den studerande ska även få god kunskap i hur samverkan mellan mediekanaler påverkar budskapets effekt och verkan. Därutöver ska den studerande få förståelse för och insikt i hur både användare och budskap förflyttar sig i olika mediekanaler. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes konceptuella och strategiska tänkande. Den studerande ska även öva sig i att presentera och visualisera sina idéer och strategier för en beställare. Kursen berör även de kommunikativa delarna av reklamretorik.
Kunskaper
 • om analysprocessens roll i strategiskt formarbete.
 • om användarens förflyttning i mediekanaler.
 • om hur man bygger konsekvent kommunikation i flera mediekanaler.
 • om hur man kan använder olika mediekanaler för att förstärka ett budskap.
 • om hur man presenterar och visualiserar idéer och strategier för en beställare.
 • om de vanligaste retoriska förhållningssätten inom reklam.
Färdigheter
 • att strategiskt välja rätt mediekanaler för en effektiv och riktad kommunikation för budskap och användare.
 • i att analysera och ta fram strategier för formarbete.
 • i att skapa ett enhetligt budskap och en enhetlig varumärkesbild i ett mixat medielandskap.
 • i att skapa strategiskt grundade idéer för ett formarbete.
 • i att färdigställa koncept och idéer för olika mediekanaler.
 • i att presentera och visualisera idéer och strategier för en beställare.
Kompetenser
 • att utifrån mottagare och användare skapa effektiv kommunikation.
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av mixade mediekanaler.
 • att använda analysprocesser för att skapa strategier för effektiv kommunikation i ett mixat medielandskap.
 • att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

DD1807
Design 2
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design 2, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design 2, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

3