-

TODO

HVS2003
Koncept, Idé och Storytelling
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande kunskaper för att skapa koncept och idéer för kampanjer. Kursen ska även ge kunskaper i hur man genom berättande bygger ett varumärke. Den studerande får färdigheter i att skapa kreativa koncept och idéer i marknadsföringssyfte. Kursen ger grundläggande kunskap om dramaturgiska teorier och kännedom om olika berättarmodeller.
Kunskaper
 • om teorier i dramaturgiska berättarmodeller. 
 • om teorier i storytelling som varumärkesbyggare. 
 • om hur man tar fram idéer och koncept för reklamkampanjer. 
 • om olika verktyg för kreativa processer. 
 • om hur man planerar och genomför en kampanj. 
 • om hur man anpassar en kampanj efter mottagare och medieval. 
Färdigheter
 • i att forma en berättelse som fångar mottagarens intresse. 
 • i att med hjälp av berättarteknik bygga ett varumärke. 
 • i att praktiskt planera och genomföra en kampanj. 
 • i att presentera och visualisera en kampanj för en beställare. 
Kompetenser
 • att utifrån mottagare och användare skapa en berättelse kring ett varumärke. 
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av storytelling. 
 • att med hjälp av en kampanjplan skapa strategier för varumärkets uppbyggnad. 
 • att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

HVS2003
Koncept, Idé och Storytelling
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Koncept, Idé och Storytelling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Koncept, Idé och Storytelling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1