HVS2001
Hållbar utveckling
25 poäng , sida 1(2)

OBS! Denna kursplan är ett utkast och fortfarande under arbete.

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge kunskaper i att göra en miljöbedömning av en produkt eller tjänst. Den studerande kommer att ges färdigheter i att bedöma miljöpåverkan på produkter eller tjänster genom praktisk tillämpning av livscykelanalys och få kompetens i hur man arbetar hållbart.
Kunskaper
  • redogöra för begreppet hållbar utveckling och ha en kunskapsmässig grundförståelse för de utmaningar mänskligheten står inför.
  • beskriva olika scenarier för framtiden, fördelning av resurser och potential för utveckling och möjliga vägar framåt på individuell nivå, gruppnivå och samhällsnivå.
  • i att kunna tolka resultat av en livscykelanalys.
  • om hur val av systemgräns kan påverka miljöbedömningen av en produkt/tjänst.
Färdigheter
  • att kunna tolka en livscykelanalys av en produkt eller tjänst.
  • att kunna bidra med strategier för hur miljöpåverkan kan minskas på produkt och företagsnivå.
  • att kunna bidra med insikter om ökad social hänsyn på produkt eller företagsnivå.
Kompetenser
  • Att tillämpa en miljöbedömning.
  • Att kunna identifiera och utvärdera verklig hållbarhet hos ett företag eller organisation

HVS2001
Hållbar utveckling
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Hållbar utveckling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Hållbar utveckling, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1