-

TODO

FD1911
Examensarbete
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att självständigt använda all kunskap de fått i tidigare kurser för att i en närmast skarp miljö få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska simulera ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde från analys till färdig förpackning. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att jobba i en projektgrupp med projektplanering och produktions problematik. Den studerande ska under kursen självständigt driva sin egen arbetsprocess genom problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper
 • om hur man planerar och genomför ett större projekt i grupp.
 • om hur man skapar en intern uppdragsbeskrivning.
 • om designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av en förpackning.
 • om hur design, konstruktion, logistiken och materialet påverkar en förpackning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • att genomföra ett projekt med mål och delmål.
 • att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt.
 • att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
 • att analysera och förstå en förpackning utifrån konsument-, varumärke- och produktproblematik.
 • att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
Kompetenser
 • att överföra idé och analys till en förpackning som är framtagen på ett produktionsenligt sätt.
 • att anpassa en produktion till beställare och användare.
 • att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.
 • att i framställandet av en förpackning ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt bibehålla ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.

FD1911
Examensarbete
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2