UX2303
Tillgänglighet och inkluderande design
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ger de studerande goda kunskaper att skapa webbtjänster som uppfyller kraven på webbdirektivet (WCAG 2.1 nivå AA). Kursen fokuserar på universell användbarhet och att göra gränssnitt användbara för alla, för personer med nedsatt funktion i exempelvis syn och hörsel, dels om att designa så att webbsidor blir användbara oavsett vilken teknik besökaren använder för att besöka webbplatsen. Fokus ligger på att från början skapa inkluderande design istället för att tillgänglighetsanpassa en tjänst i efterhand.
Kunskaper
  • Inkluderande design
  • Lagar och riktlinjer som Webbdirektivet / WCAG 2.1 nivå AA. 
  • Hur innehållet påverkar tillgängligheten. 
  • Hur gränssnittet med struktur, färger, konstraster, storlekar
    mm påverkar tillgängligheten.
Färdigheter
  • skapa ett gränssnitt som lever upp till de krav som
    webbdirektivet ställer på innehåll, gränssnitt och struktur. 
Kompetenser
  • att kunna göra designval som gör en tjänst mera inkluderande.

UX2303
Tillgänglighet och inkluderande design
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom SEO och analys, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom SEO och analys, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-08

Version/Omgång

1