-

TODO

FD1909
Grafisk design 2
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande grunderna i varumärkesbyggnad, hur man på ett långsiktigt och övergripande sätt formar och stärker ett varumärkes kommunikation och positionering. Den studerande ska också ges förståelse för och insikt i vikten av ett grundligt analysarbete för att ur ett långsiktigt perspektiv tolka och forma ett varumärke. Stor vikt läggs vid att förstå komplexiteten av att bygga och forma ett varumärke samt hur alla delar påverkar varumärkesupplevelsen. Kursen ska även ge kunskap i en förpacknings roll vid varumärkesbyggnader, samt i skillnaden på produkt och varumärke, samt i hur förpackningens alla delar – från materialval till konstruktion och dekor – påverkar kundens upplevelse av förpackningen och varumärket. Kursen ska ge övergripande förståelse för hur företag och organisationer aktivt arbetar med att formulera tydliga och relevanta mål och riktlinjer för varumärket och därigenom hittar en egen, hållbar position på sin marknad.
Kunskaper
 • och verktyg för att skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke.
 • om vilka egenskaper som bygger starka varumärken.
 • om hur man vitalisera/ompositionera ett varumärke.
 • om skillnaderna mellan varumärke och produkt.
 • om hur man arbetar med målgrupps-, omvärlds- och varumärkesanalys för att förstå ett varumärke.
 • om förpackningens roll som varumärkesbärare.
Färdigheter
 • i att arbeta med strategier för att bygga och ompositionera ett varumärke.
 • i att bygga ett varumärke ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
 • i att bedöma och förstå mottagarens reaktion/inställning till ett varumärke.
 • i att praktiskt skapa ett varumärke genom en förpackning.
 • i att presentera och visualisera ett varumärke och varumärkesstrategi för en beställare.
Kompetenser
 • att utifrån mottagare och användare skapa ett varumärke med hjälp av förpacknings som budbärare.
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av en tydlig varumärkesstrategi.
 • att med hjälp av strategiskt valda material, konstruktion och dekorelement bygga ett långsiktigt och hållbart varumärke genom en förpackning.
 • att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

FD1909
Grafisk design 2
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk design 2, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk design 2, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2