-

TODO

FD1908
Produktionsteknik
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet är att den studerande ska kunna redogöra för de vanligaste produktionssätten vid framtagning av en grafisk produkt för olika mediekanaler, deras historia, utveckling och användningsområden. Kursen ska ge studenten en god insikt i vilka parametrar och resultat som skiljer de olika tryckteknikerna åt. För att den studerande ska kunna ta rationella beslut och medverka med sina synpunkter i framtagning av grafiskt material ska den studerande efter kursen ha förståelse för ekonomiska, kvalitetstekniska samt miljömässiga aspekter.
Kunskaper
  • Om arbetsprocesser inom den grafiska produktionskedjan som inte belyses av gymnasieutbilding. 
  • Om olika tryckmetoder och förenlig terminologi 
  • Om hur materialval ställer krav på grafiskt underlag  
  • Om automatiska processer inom repro 
Färdigheter
  • Att kunna ha ingående samtal och möta upp i diskussioner som inbegriper produktionsplanering 
  • Att kunna lösa enklare former av problematik som gör delar av digital produktion effektivare 
  • Att kunna skapa en VSM och på så vis prioritera uppgifter i arbetet med problemlösning 
Kompetenser
  • Ha förmåga att välja rätt tryckteknik baserat på beställarens behov 
  • Ha förmåga att dokumentera och återberätta hur grundläggande moment fungerar inom den grafiska produktionskedjan. Denna dokumentation ska sedemera kunna utgöra en grund för hur arbeten mot förbättring och effektivisering ska prioriteras. 

FD1908
Produktionsteknik
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Produktionsteknik , där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Produktionsteknik , där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2