-

TODO

FD1907
Prepress
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet är att ge den studerande de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna utöva särskilda moment som bygger på vetenskap och teorier om färg. Förmågan att förutse färgens egenskaper och beteende i olika miljöer blir därefter en färdighet som ska kunna tillämpas inom ett flertal olika områden inom branschen. Målet är att ge den studerande en stadig kunskapsbas inom färglära och att därefter bygga på med färdigheter som gradvis ger den studerande insikt i hur original och grafiska underlag hanteras praktiskt. I samspel med lärarens samlade yrkeskompetens i ämnet ska detta ge den studerande en trygg utgångspunkt i arbetslivet, och ge insikt i hur ett underlag reproduceras rätt inför ett flertal olika trycktekniker.
Kunskaper
 • i hur tekniken har förändrats. Idag finns inte längre några sättare. Vi har en gång lämnat det manuella hantverket till att översätta färgvärden från en dator.
 • i hur vi idag låter toner i en digitalskrivare eller färg från en tryckplåt ge en homogen och steglös färgblandning som på flera olika material blir som. Detta ska för den studerande efter kursens slut vara förståeligt och möjligt att kunna ingripa i.
 • i prepressens långa historia, från den äldre generationens sättare till nutidens digitaliserade arbetsprocesser som styrs av operatörer.
 • inom färglära och runt framställningsprocessen av det fysiska tryckunderlaget.
Färdigheter
 • kunna genomföra och göra relevanta val i programvara som kan styra färgens egenskaper och beteende till att efterlikna ett förväntat resultat.
 • och kännedom om färgens beteende under olika tryckprocesser.
 • och förmåga att redogöra för eller styra mekaniken i en tryckpress eller digital tryckpress för att få fram ett bättre slutresultat.
 • att reproducera och färdigställa ett grafiskt underlag inför de mest vanligt förekommande tryckteknikerna.
 • utföra repro som bygger på slutsatser runt den tryckande enhetens färgöverförande egenskaper.
Kompetenser
 • att nyttja de grundläggande verktygen inom färglärans grunder för att effektivisera arbetet och minimera den kostnad det tar att återreproducera grafiska underlag inför tryck; den studerande har då införlivat den typ av kompetens som förenar praktiska övningar och teori inom prepress.
 • att göra en ordnad dokumentation.
 • att lösa problem under transparenta förhållanden för att kunna föra en så öppen dialog som möjligt i den framtida yrkesrollen.
 • att kunna utveckla och fördjupa sina kunskaper inom ett flertal olika områden inom prepress.

FD1907
Prepress
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Prepress, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Prepress, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2