-

TODO

FD1905
Förpackningskonstruktion 1
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i konstruktion och materiallära med inriktning mot förpackningsproduktion. Den ska även ge kunskap och insikt i att konstruera förpackningar till ett logistiskt flöde med hjälp av anpassad mjukvara. Den studerande ska även ha förståelse för och kunskap i att konstruera och tillämpa standardförpackningar. Kursen ska även ge de studerande god kunskap om olika material och för branschen vanligast förekommande barriärer och hur dessa påverkar en förpacknings konstruktion och hållbarhet. Kursen ska även ge kunskap inom 3D-mjukvara för tillverkning visualisering av produktprototyper.
Kunskaper
 • om en förpackning från råvara till konsument.
 • om konstruktionsteknik och stansteknikformar – layouter.
 • om materiallära samt hur val av material och barriär anpassas för olika produkter.
 • om limningsteknik och olika förpackningsmaskiner/linjer.
 • om hur konstruktion, logistik, transport och materialval påverkar en förpackning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • att hantera och framställa förpackningar med hjälp av de i branschen mest förekommande förpackningsmjukvaruprogrammen.
 • att förstå och konstruera en standardförpackning enligt Cal-il-og.
 • att välja rätt förpackningsmaterial utifrån användningsområde, logistik, produktion, konstruktion och hållbarhets perspektiv.
 • att analysera och förstå konsumentbehovet ur ett konstruktions och materialperspektiv.
 • att konstruera en förpackning med hänsyn till logistik och produktionsflöden.
Kompetenser
 • att överföra idé och konsumentanalys till en förpackningskonstruktion som är framtagen på ett produktionsanpassat sätt.
 • att förstå möjligheter och utmaningar med olika material och konstruktioner.
 • att anpassa en konstruktion utifrån ett förbestämt materialval samt att omvänt anpassa materialvalet efter en redan satt konstruktion.
 • att framställa och förstå för- och nackdelarna med olika standardförpackningar samt välja bäst lämpad standardlösning utifrån förpackningens syfte och mål.

FD1905
Förpackningskonstruktion 1
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Förpackningskonstruktion 1, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Förpackningskonstruktion 1, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2