-

TODO

FD1904
Förpackningsdesign
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge ingående kunskaper om planering, genomförande, presentation/visualisering och redovisning av projekt. Kursen ska ge ingående kunskaper om framtagandet av en förpackning, från brief till pitch. Den studerande ska planera ett jobb från idé till färdig förpackning till butikslansering. Den studerande ska kunna presentera och visualisera med prototyper, mockups och produktfoto. Webcenter – korrekturskedja. Kursen ska ge färdigheter i presentationsteknik och presentationsförberedelser samt framförande inför grupp. Kursen ska ge kunskaper och insikt i projektplanering med tydliga kopplingar till produktionskostnad och produktionsproblematik. Kursen ska ge ökade kunskaper i förpackningsprojektets olika faser.
Kunskaper
  • om organisationsstrukturer, mål och arbetsformer.
  • inom ledarskapsteorier samt teorier i gruppdynamik.
  • inom presentationsteknik.
  • inom projektplanering, produktionskostnad och produktionsproblematik.
Färdigheter
  • i att praktiskt tillämpa teorier för gruppdynamik och skapa hållbara samarbeten i en grupp.
  • att planera och genomföra ett projekt från idé till färdig produkt.
  • i att praktiskt kunna presentera ett projekt för en kund.
Kompetenser
  • att förstå en grupps sammansättning samt ta vara på gruppens kompetenser och möjligheter.
  • att bedöma och välja rätt arbetsform för en grupp och ett projekt.
  • att planera och genomföra ett projekt från idé till färdig produkt, med avslutande presentation för kund.

FD1904
Förpackningsdesign
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Förpackningsdesign, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Förpackningsdesign, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2