-

TODO

GFT1913
Kommunikation
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet är att den studerande ska kunna tillämpa olika kommunikationsteorier för framställning av reklam. Kursen syftar också till att ge de studerande en mer strategisk och metodisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera konsumentbeteende i relation till företags och organisationers övergripande affärs- och kommunikationsmål. Den studerande ska få kunskap om användarcentrerad design mot skärmbaserade medier, med fokus på användbarhet och scenariostyrt strukturarbete. De studerande ska också få kunskaper om analys och utvärdering av befintliga gränssnitt för kontinuerligt förbättringsarbete. Den studerande får verktyg för och tränas i att skapa kreativa koncept och idéer i marknadsföringssyfte. Kursen ger kunskap om dramaturgiska teorier och kännedom om olika berättarmodeller för att förstärka kommunikation.
Kunskaper
 • Kommunikationsteorier för framställning av reklam.
 • Användarcentrerad design mot skärmbaserade medier.
 • Analysmetoder av befintliga webbsidor och appar.
 • Hur man planerar och genomför en kampanj.
 • Hur man anpassar en kampanj efter mottagare och medieval.
 • Hur man skapar en marknadsplan.
Färdigheter
 • Baserat på analyser, skapa prototyper av grafisk- och visuell kommunikation för marknadsföring i digitala- och printmediekanaler.
 • Självständigt välja den publiceringskanal som är mest lämpad för tillfället.
 • Skapa användarvänliga digitala gränssnitt baserade på målgruppsanalys.
 • Analysera och utvärdera av befintliga gränssnitt för kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Forma en berättelse som fångar mottagarens intresse.
Kompetenser
 • Skapa en strategi för kommunikation i flera kanaler.
 • Använda aktuella mediekanaler på effektivt sätt.
 • Kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av storytelling.
 • Med hjälp av en marknadsplan skapa strategier för ett varumärkes uppbyggnad.
 • På ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

GFT1913
Kommunikation
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Kommunikation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Kommunikation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2