-

TODO

GFT1911
Grafisk teknik
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge den studerande en överblick över den grafiska branschen, de olika yrkesrollerna och den tekniska utvecklingen.

Den studerande får kännedom om och insikt i de vanligaste produktionssätten som används för framtagning av grafiska produkter. Kursen introducerar begrepp som ger den studerande möjlighet att följa utvecklingen inom prepress, tryckprocesser och efterbehandling.

Den studerande får på ett säkert sätt lära sig hantera den utrustning som är tillgänglig för studerande under utbildningen.

Den studerande får lära sig om hur olika material klassificeras och deras produktionstekniska lämplighet för olika typer av produktion.
Kunskaper
 • Kunskap om de vanligaste tryckmetoderna, dess historia och utveckling.
 • Kunskap om olika tryckpressars principer.
 • Kunskap om vanliga bearbetningsmetoder som används inom den grafiska branschen.
 • Kunskap om hur vanligt förekommande moment av en grafisk produktion påverkar miljö och ekonomi.
Färdigheter
 • Att kunna använda fackspråk i diskussion grafiska produkter.
 • Kunna identifiera vanliga tryck- och efterbearbetningstekniker.
 • Kunna välja lämplig papperstyp och format för enklare digitaltryck.
 • Kunna framställa enkelsidiga och dubbelsidiga digitaltryck.
 • På ett säkert och självständigt sätt använda de efterbehandlingsmaskiner som finns på Brobygrafiska.
Kompetenser
 • Förmåga att beställa en enklare grafisk produkt
 • Förmåga att färdigställa en prototyp av en flyer, folder och häfte

GFT1911
Grafisk teknik
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk teknik, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk teknik, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2