FE2402
Tillgänglighet och hållbarhet inom webb
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen fokuserar på universell användbarhet och att göra webbplatser användbara för alla, för personer med nedsatt funktion i exempelvis syn och hörsel eller att bygga så att webbsidor blir användbara oavsett vilken teknik besökaren använder för att besöka webbplatsen. Kursen ger de studerande goda kunskaper att skapa webbtjänster som uppfyller kraven på webbdirektivet (WCAG 2.2 nivå AA). Kursen ger även goda kunskaper av de faktorer som påverkar hållbarheten av en webbplats där val av teknik, plattform, färger, format osv påverkar livslängd och energiåtgång och därmed den totala miljöpåverkan en webbtjänst har.
Kunskaper
  • lagar och riktlinjer som Webbdirektivet / WCAG 2.2 nivå AA
  • Hur strukturen påverkar tillgängligheten.
  • Hur teknisk lösning och kod påverkar tillgängligheten.
  • Om optimering för hållbarhet. 
Färdigheter
  • bygga en webbtjänst som lever upp till de krav som webbdirektivet ställer på innehåll, gränssnitt och teknik.
  • testa och utvärdera en webbtjänst utifrån tillgänglighet och hållbarhet.
Kompetenser
  • kunna välja tekniska lösningar som skapar en hållbar webbtjänst som lämnar ett mindre avtryck på miljön.
  • bygga en webbtjänst som lever upp till de krav som webbdirektivet ställer på innehåll, gränssnitt och teknik

FE2402
Tillgänglighet och hållbarhet inom webb
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-09-19

Version/Omgång

1