-

TODO

FE2301
Front-end utveckling
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att studerande ska få fördjupad kunskap i webbteknik för front-end-produktion mot digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot olika typer av skärmar, samt till kunskap om ny teknik inom webbutveckling. Fokus på modern webbutveckling med inriktning mot responsiv webb och mobila plattformar. För att skapa interaktivitet och responsivt innehåll används en blandning av HTML, CSS, JavaScript och ramverk. Kursen ger specialiserade kunskaper inom webbläsares förutsättningar, webbstandarder och specifikationer samt tillgänglighetsaspekter.
Kunskaper
 • för- och nackdelar och möjligheter i olika tekniker och programmeringsspråk.
 • säkerhetsaspekter i webbaserade lösningar.
 • processande av CSS och JavaScript
 • GIT och koddelning
 • HTML Standard, best practice, tillgänglighet
 • CSS/SCSS-standard, best practice
 • innehållshantering, bildformat, videoformat osv
 • optimering, tillgänglighet, kompabilitet
Färdigheter
 • bygga responsiva front-end lösningar med HTML, CSS och JavaScript.
 • bygga responsiva front-end lösningar med React och Node.js.
 • använda befintliga API-er i webblösningar.
 • samarbeta med kod.
 • omvandla design till kod.
 • följa rådande standarder inom webbutveckling.
 • bygga PWA.
 • arbeta med nya filformat för bilder, grafik och animationer (som WebP, SVG och JPEG2000)
Kompetenser
 • kunna bygga webbtjänster som tillmötesgår branschens högt ställda krav på tillgänglighet, standarder, funktion och prestanda.
 • utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.

FE2301
Front-end utveckling
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-09-19

Version/Omgång

0