HVS2202
Strategisk hållbarhetskommunikation
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ger kunskap om hållbarhet som en nödvändig del av varumärkesarbetet. Kursen ger kunskap om de olika vinsterna i att tydligt kommunicera hur varumärket arbetar med hållbarhetsfrågor. Kursen ger kunskap om olika verktyg och modeller för att påverka människor till mer hållbara beslut. Kursen ger också färdigheter i att bygga ett starkt varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kunskaper
 • vilka egenskaper som bygger starka varumärken och hur hållbarhet integreras i varumärket.
 • hur utvecklingen i omvärlden driver den ökade vikten av hållbarhet och effekterna detta har på varumärket.
 • kunders sätt att förhålla sig till hållbarhet samt de attityder och beteenden som kan påverkas.
 • hur vi kan bygga varumärke och kommunicera med hållbarhet som redskap och skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke.
 • hur man vitaliserar/re-positionerar ett varumärke.
Färdigheter
 • använda olika verktyg och metoder för att analysera det som mest påverkar varumärket i ett hållbarhetsperspektiv.
 • använda olika modeller för att påverka människor till mer hållbara beslut.
 • skapa strategier för att bygga och positionera om ett varumärke.
 • bygga ett varumärke ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Kompetenser
 • identifiera aspekter i kommunikation kring produkt/tjänst som bidrar till hållbar utveckling.
 • avgöra vad som ska kommuniceras och vad som ger störst effekt.
 • avgöra varumärkets olika intressenter och vilka krav och förväntningar som finns.
 • utvärdera hållbarhetskommunikation. 

HVS2202
Strategisk hållbarhetskommunikation
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-05-26

Version/Omgång

1