HVS2403
Demokratisk design
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen fokuserar på universell användbarhet och att göra design och kommunikation tillgänglig för alla. Kurser fokuserar på anpassningar av design och innehåll i övergripande termer, oavsett hur budskapet ska kommuniceras. Kursen behandlar tillgänglighet i aspekter som färger, symbolik, språkval, typografi och val av grafik för olika typer av målgrupper. Kursen fokuserar på flera olika tillgänglighetsaspekter från personer med nedsatt funktion i exempelvis syn och hörsel till anpassningar för äldre respektive yngre eller personer med olika kulturella referenser. Kursen fokuserar på användarcentrerad design där användarens sammanhang och behov är i centrum av innehåll, form och användande.
Kunskaper
 • den problematik och möjligheter som finns kring tillgänglighet med avseende på bland annat funktionsnedsättningar, kultur och ålder.
 • Färger och kontrast för ökad tillgänglighet
 • Typografi för ökad läsbarhet
 • Universell design
 • Användbarhet i grafisk design
 • Inkluderande målgruppsarbete (funktionshinder, kulturella skillnader)
 • Konventioner kring symbolik, färger, struktur osv
 • Inkluderande layout och struktur
 • Grundläggande överblick kring Webbdirektivet / WCAG 2.1 nivå AA
Färdigheter
 • göra inkluderande val i designprocessen
 • genomföra riskanalyser kring design och kommunikation.
 • identifiera utökade målgrupper för en specifik kommunikation.
 • i en tydlig designprocess skapa tillgänglig design och innehåll i vanligen förekommande designverktyg.
 • kunna anpassa innehåll och grafik för att möta kraven från Webbdirektivet.
Kompetenser
 • kunna planera och genomföra informations-/kommunikationsaktivitet, skapa anpassad design eller genomföra en informationskampanj med fokus på tillgänglighet.
 • kunna skapa tillgänglig design och kommunikation med hänsyn till bland annat funktionsnedsättningar, kultur och ålder

HVS2403
Demokratisk design
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-05-26

Version/Omgång

1