HVS2401
Hållbar utveckling
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge kunskaper i att göra en miljöbedömning av en produkt eller tjänst. Den studerande kommer att ges färdigheter i att bedöma miljöpåverkan på produkter eller tjänster genom praktisk tillämpning av livscykelanalys och få kompetens i hur man arbetar hållbart.
Kunskaper
 • kunna redogöra för begreppet hållbar utveckling och ha en kunskapsmässig grundförståelse för de utmaningar mänskligheten står inför. 
 • kunna beskriva olika scenarier för framtiden, fördelning av resurser och potential för utveckling och möjliga vägar framåt på individuell nivå, gruppnivå och samhällsnivå. 
 • ha god kännedom om globala målen, deras historia, hur de används inom politik och näringsliv, internationellt såväl som nationellt. 
 • ha kunskaper om hur en livscykelanalys är uppbyggd. 
 • kunna beskriva hur val av systemgränser kan påverka miljöbedömningen av en produkt/tjänst. 
 • kunna redogöra för vad en hållbarhetsrapport ska innehålla. 
Färdigheter
 • tolka en livscykelanalys av en produkt eller tjänst. 
 • bidra med strategier för hur miljöpåverkan kan minskas på produkt- och företagsnivå. 
 • bidra med insikter om ökad social hänsyn på produkt- eller företagsnivå. 
Kompetenser
 • identifiera och utvärdera verklig hållbarhet hos ett företag eller organisation. 
 • aktivt medverka i en organisations utveckling så att den bidrar till en hållbar samhällsomställning. 

HVS2401
Hållbar utveckling
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2022-05-26

Version/Omgång

1