FD2211
Examensarbete
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att självständigt använda all kunskap de fått i tidigare kurser för att i en närmast skarp miljö få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska simulera ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde från analys till färdig förpackning. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att jobba i en projektgrupp med projektplanering och produktions problematik. Den studerande ska under kursen självständigt driva sin egen arbetsprocess genom problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper
 • om hur man planerar och genomför ett större projekt i grupp.
 • om hur man skapar en intern uppdragsbeskrivning.
 • om designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av en förpackning.
 • om hur design, konstruktion, logistiken och materialet påverkar en förpackning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • att genomföra ett projekt med mål och delmål.
 • att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt.
 • att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
 • att analysera och förstå en förpackning utifrån konsument-, varumärke- och produktproblematik.
 • att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
Kompetenser
 • att överföra idé och analys till en förpackning som är framtagen på ett produktionsenligt sätt.
 • att anpassa en produktion till beställare och användare.
 • att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.
 • att i framställandet av en förpackning ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt bibehålla ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.

FD2211
Examensarbete
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1