FD2210
LIA 2
70 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet med LIA2 är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningen på en arbetsplats. Arbetet ska ske med hjälp av handledning via en representant från arbetsplatsen.

Målet med kursen är att den studerande ska ha deltagit aktivt i det dagliga arbetet på en arbetsplats, fått förståelse för projektflöden i organisationen, fått förståelse för vad man kan förvänta sig av branschen och fått förståelse för det ekonomiska värdet av deras arbetstid.
Kunskaper
 • Kunna förstå hur ett projektflöde ser ut på arbetsplatsen. 
 • Ha kunskap om produktionsverktygen som används på företaget/organisationen.  
 • Ha kunskaper om kvalificerade arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 
 • Ha grundläggande förståelse om budgetarbete utifrån offerering, tidsbudget, efterkalkyl och reklamation i förhållande till uppdrag. 
 • Ha förståelse om grundläggande arbetsvillkor inom branschen.  
Färdigheter
 • Att genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser. 
 • Att tillämpa fördjupade kunskaper inom vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket i praktiken som exempelvis formgivning, analysarbete, förpackningskonstruktion och originalararbete. 
 • Att ta initiativ i sina arbetsuppgifter utifrån sina egna kunskaper och begränsningar. 
 • Att utveckla sin samarbetsförmåga i arbetsplatsens produktion. 
Kompetenser
 • Att självständigt utföra praktiska och teoretiska kunskaper inom branschområdet. 
 • Att utveckla sina yrkeskunskaper med enklare stöd från handledare. 
 • Att fördjupa sin förmåga att kommunicera såväl internt som externt på arbetsplatsen. 
 • Att reflektera över sina arbetsuppgifter i kommunikation med handledare. 

FD2210
LIA 2
70 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. 
Betygskriterier för olika betygsgrader 

För betyget G: 
Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll, där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst G.

För G ska den studerande också ha deltagit i nyckelmomentet LIA-redovisning med en gruppresentation.

För G ska en utvärdering av den studerandes insats från handledaren lämnas in, detta är ett nyckelmoment. 

För betyget VG: 
Den studerande har uppnått kriterierna för betyget G och har därutöver fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst VG. 
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.
Förkunskapskrav 
Har genomfört kursen FD2203 Lärande i arbete 1 med minst betyget godkänt.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1