FD2208
Produktionsteknik
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet är att den studerande ska kunna redogöra för de vanligaste produktionssätten vid framtagning av en grafisk produkt för olika mediekanaler, deras historia, utveckling och användningsområden. Kursen ska ge studenten en god insikt i vilka parametrar och resultat som skiljer de olika tryckteknikerna åt. För att den studerande ska kunna ta rationella beslut och medverka med sina synpunkter i framtagning av grafiskt material ska den studerande efter kursen ha förståelse för ekonomiska, kvalitetstekniska samt miljömässiga aspekter.
Kunskaper
  • Om arbetsprocesser inom den grafiska produktionskedjan som inte belyses av gymnasieutbilding. 
  • Om olika tryckmetoder och förenlig terminologi 
  • Om hur materialval ställer krav på grafiskt underlag  
  • Om automatiska processer inom repro 
Färdigheter
  • Att kunna ha ingående samtal och möta upp i diskussioner som inbegriper produktionsplanering 
  • Att kunna lösa enklare former av problematik som gör delar av digital produktion effektivare 
  • Att kunna skapa en VSM och på så vis prioritera uppgifter i arbetet med problemlösning 
Kompetenser
  • Ha förmåga att välja rätt tryckteknik baserat på beställarens behov 
  • Ha förmåga att dokumentera och återberätta hur grundläggande moment fungerar inom den grafiska produktionskedjan. Denna dokumentation ska sedemera kunna utgöra en grund för hur arbeten mot förbättring och effektivisering ska prioriteras. 

FD2208
Produktionsteknik
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1