FD2206
Förpackningskonstruktion 2
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge fördjupande kunskaper i konstruktion av förpackningar med anpassat mjukvaruprogram samt förpackningslogistik. Kursen ska ge färdigheter och insikt i konstruktion av standardiserade förpackningar inom industrin. Den studerande ska även ges kunskap i att skapa individ- och produktanpassade konstruktionslösningar med fokus på logistik och hållbarhet. Den studerande ska även ges kunskaper och förståelse för konstruktionen utifrån butiksexponering och kundanpassning. Kursen syftar även till att ge den studerande fördjupad kunskap kring den produktion, transport och logistikkedja som påverkar en förpackning och dess konstruktion. Kursen ska likaså ge den studerande fördjupade materialkunskaper där fiberbaserat material vägs mot polymerer ur ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande ska även ges fördjupad kunskap inom 3D-mjukvara för tillverkning av konstruktioner för förpackningar och display samt avancerad visualiseringsteknik.
Kunskaper
 • om framställning av förpackningsprodukter med hänsyn tagen till målgrupp, produkt, material, produktionsflöde, ekonomi, logistik och distribution.
 • om konstruktionstekniker för funktioner avseende öppning och återförslutning.
 • om hur tillverkning och produktion av en förpackning påverkar en konstruktion.
 • om hur en konstruktion anpassas efter fyllnadsmaskiner, logistik och transportband i ett industriellt perspektiv.
 • om hur en förpackningskonstruktion anpassas efter butikshyllan för att effektivt kommunicera ett varumärke.
 • om polymerer och fiberbaserat material i relation till hållbarhet, konsumentupplevelse och produktionsflöde.
Färdigheter
 • att framställa avancerade konstruktioner med hjälp av det i branschen mest förekommande förpackningsmjukvara.
 • att konstruera en förpackningskonstruktion som tar hänsyn till både produktionskedjan och är anpassad efter butik och kundupplevelsen.
 • att anpassa en konstruktion efter fyllnadsmaskiner, logistik och transportband ur ett industriellt perspektiv.
 • att genom grundligt analysarbete förstå konsument- och produktbehovet och därefter anpassa konstruktion och materialval.
 • i att tolka och förstå en satt brief och utifrån givna parametrar ta fram en förpackningslösning som motsvarar briefens krav och löser kundens problem.
 • att förstå konstruktionens påverkan på ekonomi samt anpassa en produktion utifrån satta ekonomiska parametrar.
Kompetenser
 • att utifrån olika parametrar förstå och göra relevanta val för en hållbar förpackningsproduktion.
 • att genomföra relevanta kostnadsuppskattningar för en produktion samt förstå dessa utifrån produkt och kundperspektiv.
 • att anpassa en konstruktion utifrån ett förbestämt produktionsflöde.
 • att framställa och förstå för och nackdelarna med olika standardförpackningar samt välja bäst lämpad standardlösning utifrån förpackningens syfte och mål.

FD2206
Förpackningskonstruktion 2
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1