FD2205
Förpackningskonstruktion 1
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i konstruktion och materiallära med inriktning mot förpackningsproduktion. Den ska även ge kunskap och insikt i att konstruera förpackningar till ett logistiskt flöde med hjälp av anpassad mjukvara. Den studerande ska även ha förståelse för och kunskap i att konstruera och tillämpa standardförpackningar. Kursen ska även ge de studerande god kunskap om olika material och för branschen vanligast förekommande barriärer och hur dessa påverkar en förpacknings konstruktion och hållbarhet. Kursen ska även ge kunskap inom 3D-mjukvara för tillverkning visualisering av produktprototyper.
Kunskaper
 • om en förpackning från råvara till konsument.
 • om konstruktionsteknik och stansteknikformar – layouter.
 • om materiallära samt hur val av material och barriär anpassas för olika produkter.
 • om limningsteknik och olika förpackningsmaskiner/linjer.
 • om hur konstruktion, logistik, transport och materialval påverkar en förpackning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • att hantera och framställa förpackningar med hjälp av de i branschen mest förekommande förpackningsmjukvaruprogrammen.
 • att förstå och konstruera en standardförpackning enligt Cal-il-og.
 • att välja rätt förpackningsmaterial utifrån användningsområde, logistik, produktion, konstruktion och hållbarhets perspektiv.
 • att analysera och förstå konsumentbehovet ur ett konstruktions och materialperspektiv.
 • att konstruera en förpackning med hänsyn till logistik och produktionsflöden.
Kompetenser
 • att överföra idé och konsumentanalys till en förpackningskonstruktion som är framtagen på ett produktionsanpassat sätt.
 • att förstå möjligheter och utmaningar med olika material och konstruktioner.
 • att anpassa en konstruktion utifrån ett förbestämt materialval samt att omvänt anpassa materialvalet efter en redan satt konstruktion.
 • att framställa och förstå för- och nackdelarna med olika standardförpackningar samt välja bäst lämpad standardlösning utifrån förpackningens syfte och mål.

FD2205
Förpackningskonstruktion 1
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1