FD2204
Förpackningsdesign
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge ingående kunskaper om planering, genomförande, presentation/visualisering och redovisning av projekt. Kursen ska ge ingående kunskaper om framtagandet av en förpackning, från brief till pitch. Den studerande ska planera ett jobb från idé till färdig förpackning till butikslansering. Den studerande ska kunna presentera och visualisera med prototyper, mockups och produktfoto. Webcenter – korrekturskedja. Kursen ska ge färdigheter i presentationsteknik och presentationsförberedelser samt framförande inför grupp. Kursen ska ge kunskaper och insikt i projektplanering med tydliga kopplingar till produktionskostnad och produktionsproblematik. Kursen ska ge ökade kunskaper i förpackningsprojektets olika faser.
Kunskaper
  • om organisationsstrukturer, mål och arbetsformer.
  • inom ledarskapsteorier samt teorier i gruppdynamik.
  • inom presentationsteknik.
  • inom projektplanering, produktionskostnad och produktionsproblematik.
Färdigheter
  • i att praktiskt tillämpa teorier för gruppdynamik och skapa hållbara samarbeten i en grupp.
  • att planera och genomföra ett projekt från idé till färdig produkt.
  • i att praktiskt kunna presentera ett projekt för en kund.
Kompetenser
  • att förstå en grupps sammansättning samt ta vara på gruppens kompetenser och möjligheter.
  • att bedöma och välja rätt arbetsform för en grupp och ett projekt.
  • att planera och genomföra ett projekt från idé till färdig produkt, med avslutande presentation för kund.

FD2204
Förpackningsdesign
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1