FD2203
LIA 1
60 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
​​Syftet med LIA1 är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningen på en arbetsplats. Arbetet ska ske med hjälp av handledning via en representant från arbetsplatsen.

Målet med kursen är att den studerande ska ha tagit del i det dagliga arbetet på en arbetsplats, fått förståelse för vilka yrkesroller som finns efter utbildningen, fått förståelse för vad som förväntas i yrkesrollen samt fått en inblick i en arbetsplats kultur och organisation.
Kunskaper

 • Kunna beskriva vanligt förekommande yrkesroller som är relevanta för utbildningen.  
 • Kunna beskriva vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesrollerna så som; formgivning, analysarbete, förpackningskonstruktion och originalararbete.
 • Förstå vad som menas med organisationskultur. 
 • Ha förståelse för en arbetsplatsorganisation. 
Färdigheter

  • Att tillämpa kunskaper inom vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket i praktiken som exempelvis formgivning, analysarbete, förpackningskonstruktion och originalararbete. 
   • Att utveckla sin samarbetsförmåga i produktion på arbetsplatsen. 
   Kompetenser

    • Att tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper inom branschområdet. 
    • Att träna och utveckla sina yrkeskunskaper med stöd från handledare. 
     • Att kommunicera såväl internt/externt på arbetsplatsen. 
      • Att reflektera över sina arbetsuppgifter med stöd från handledare. 

      FD2203
      LIA 1
      60 poäng , sida 2(2)

      Betygsskalor
      ​På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. 
      Betygskriterier för olika betygsgrader 

      För betyget G: 
      Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll, där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst G.

      För G ska den studerande också ha deltagit i nyckelmomentet LIA-redovisning med en gruppresentation.

      För G ska en utvärdering av den studerandes insats från handledaren lämnas in, detta är ett nyckelmoment.

      För betyget VG: 
      Den studerande har uppnått kriterierna för betyget G och har därutöver fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom sin kommande yrkesroll där LIA-rapporten måste vara bedömd med minst VG. 
      Examinationsformer, kunskapskontroll

      Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
      Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
      Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

      Förkunskapskrav 
      • Kunskap om arbetssätt för analysarbete 
      • Grundläggande kunskaper i layout och typografi 
      • Kunskap om hur idéer visualiseras och presenteras för en beställare 
      • Kunskap om hur layout och kommunikation anpassas efter material och förpackningskonstruktion. 
      • Grundläggande kunskaper i CAD och materiallära. 
      • Kunskap om grundläggande ljussättning och komposition vid produktfoto i studiomiljö 
      • Kunskap om olika tryckmetoder och dess användningsområden. 
      • Grundläggande i prepress. 
      • Grundläggande kunskap om projektplanering, produktionskostnad och produktionsproblematik. 
      • Grundläggande kunskaper om en förpackning från råvara till konsument. 
      • Grundläggande kunskaper om hur konstruktion, logistik, transport och materialval påverkar en förpackning ur ett hållbarhetsperspektiv. 
      • Förmåga att nyttja programvarornas grundläggande funktioner.

      Språk

      Kursen ges bara på svenska.

      Datum för fastställande

      0000-00-00

      Version/Omgång

      1