FD2202
Grafisk Design 1
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande goda kunskaper och insikter i analysprocesser, skissteknik, typografi, layout och grafisk formgivning för print, med fokus på förpackning. Den studerande ska ges förståelse för hur samverkan mellan färg, form och funktion byggs upp för att kommunicera ett budskap. Stor vikt läggs också vid förståelsen av att arbeta med en tredimensionell förpackning, där både form och dekor tillsammans skapar och formar budskapet. Kursen syftar även till att utveckla det kommunikativa uttrycket och det konceptuella tänkandet samt ge färdighet i att visualisera och värdera färdiga förpackningslösningar. Den studerande ska även öva i att framställa och visualisera sina idéer samt presentera och visualisera sina idéer för en beställare.
Kunskaper
 • om typografi för print.
 • om analysprocessens vikt för effektiv kommunikation.
 • om arbetssätt för analysarbete.
 • om hur layoutregler får oss att förstå budskapets effekt på användaren.
 • om färgpsykologi och färgers påverkan på mottagaren.
 • om hur layout och kommunikation anpassas efter en förpacknings konstruktion och material.
 • om hur dekor och material påverkar användare och budskapet.
 • om hur man presentera och visualisera idéer för en beställare.
Färdigheter
 • i att genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser.
 • i att typografera för print.
 • i att layouta för print och förpackningsdesign.
 • i att välja rätt material och decor för varumärket och budskapet.
 • att skapa färdiga förpacknings prototyper.
 • att presentera och visualisera sina idéer för en beställare.
Kompetenser
 • att utifrån mottagare och användare skapa effektiva förpackningslösningar.
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av målgruppsanpassad visuellkommunikation.
 • att använda analysprocesser för att förstå och förutse målgruppens agerande.
 • att på ett analytiskt och strategiskt sätt använda färg och form.

FD2202
Grafisk Design 1
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

0000-00-00

Version/Omgång

1