DD2212
Examensprojekt
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa all kunskap de fått i tidigare kurser för att i få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska efterlikna ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde, detta från analys till färdig produktion. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att arbeta i en projektgrupp med projektplanering och produktions problematik. Den studerande ska under kursen självständigt driva sin egen arbetsprocess genom problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper

  • hur ett större projekt i grupp planeras och genomförs.
  • en intern uppdragsbeskrivning skapas.
  • designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av en produktion mot skärm.
  • hur design, analys och medieval påverkar en produktion.
  • hur man gör strategiska val av mediekanal för att bäst nå en önskad målgrupp.
  Färdigheter
  • genomföra ett projekt med mål och delmål.
  • presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och säljande sätt.
  • genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
  • analysera, förstå den konsument-, varumärke- och produktproblematik som följer en digital produktion.
  • analysera och bedöma valet av mediekanal för att uppnå effektiv kommunikation.
  • på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
  Kompetenser

   • överföra idé och analys till en digital produktion på ett för branschen produktionsenligt sätt.
   • fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.
   • framställa en digital produktion och ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt behålla ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela kedjan.
   • i förväg bedöma medievalets effekt på budskapet och kommunikationen.

   DD2212
   Examensprojekt
   30 poäng , sida 2(2)

   Betygsskalor
   Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
   För betyget G: 
   Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
   Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

   För betyget VG: 
   Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

   Examinationsformer, kunskapskontroll

   Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
   Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
   Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

   Språk

   Kursen ges bara på svenska.

   Datum för fastställande

   2022-04-04

   Version/Omgång

   1