DD2207
Gränssnittsdesign
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskap om scenariodesign, tjänsteutveckling, användarupplevelse (UX design) och interaktionsdesign. Den studerande ska få fördjupade färdigheter inom hela produktionskedjan av gränssnittsdesign (UX/UI), från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva gränssnitt.
Kunskaper

  • alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
  • behovsanalys av beställare och användare.
  • upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
  • gränssnittsutveckling för digitala medier.
  • behovsanalys av kund.
  Färdigheter

   • planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
   • skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor i vanligen förekommande prototypprogramvaror.
   • genomföra tester av gränssnitt och användarscenarion.
   • skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
   Kompetenser

    • utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
    • kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.

    DD2207
    Gränssnittsdesign
    30 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1