DD2209
LIA 2
70 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet med LIA2 är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningen på en arbetsplats. Arbetet ska ske med hjälp av handledning via en representant från arbetsplatsen. Målet med kursen är att den studerande ska ha deltagit aktivt i det dagliga arbetet på en arbetsplats, fått förståelse för projektflöden i organisationen, fått förståelse för vad man kan förvänta sig av branschen och fått förståelse för det ekonomiska värdet av deras arbetstid.
Kunskaper

  • hur ett projektflöde ser ut på arbetsplatsen.
  • produktionsverktygen som används på företaget/organisationen.
  • kvalificerade arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
  • grundläggande budgetarbete utifrån offerering, tidsbudget, efterkalkyl och reklamation i förhållande till uppdrag.
  • grundläggande arbetsvillkor inom branschen.
  Färdigheter

   • genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser.
   • tillämpa fördjupade kunskaper inom vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket i praktiken som exempelvis formgivning, fotografering, animering, analysarbete och programmering.
   • ta initiativ i sina arbetsuppgifter utifrån sina egna kunskaper och begränsningar.
   • utveckla sin samarbetsförmåga i arbetsplatsens produktion.
   Kompetenser

    • självständigt utföra praktiska och teoretiska kunskaper inom branschområdet.
    • utveckla sina yrkeskunskaper med enklare stöd från handledare.
    • fördjupa sin förmåga att kommunicera såväl internt som externt på arbetsplatsen.
    • reflektera över sina arbetsuppgifter i kommunikation med handledare.

    DD2209
    LIA 2
    70 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Förkunskapskrav 
    Har genomfört kursen DD2206 - LIA 1 med minst betyget godkänt.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1