DD2211
Optimering, tester och uppföljning
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ger introduktion i vilka faser tester bör genomföras med användare i allt från målgruppsanalyser, wireframe-tester, klick tester, formulär, inspelningar, heat maps mm. Kursen ger även kunskap och övning i att utifrån analyser och datainsamling kunna jobba datadrivet med utveckling och optimering av webbtjänster och på så sätt optimera konverteringsgraden. Kursen ger också strategier för att bygga en stark CRO- process i en verksamhet för ett långsiktigt förbättringsarbete med gränssnitt, upplevelse och innehåll. Kursen ger utrymme för tester av de projekt som genomförs och även till samarbeten med externa företag med syfte att tränas i att genomföra gränssnittstester, audits, optimering av innehåll och uppföljning av gjorda optimeringar/förändringar.
Kunskaper

  • användartester - kvantitativa tester, formulär, datainsamling 
  • användartester - kvalitativa tester, inspelningar, klicktester 
  • hur man samlar in data från aktiva tjänster för att optimera och öka konvertering
  • enhetstester, för att säkerställa funktion.
  Färdigheter

   • genomföra enhetstester och prestandatester- Lighthouse mm
   • genom en audit kunna identifiera svagheter i en webbsidas innehåll och struktur i syfte att öka konverteringsgraden.
   • genom analyser av insamlade data kunna identifiera svagheter i en webbsidas gränssnitt, innehåll och struktur.
   Kompetenser

    • utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
    • kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.
    • kunna identifiera gränssnittsproblem genom användartester och ge förslag på förbättringar.

    DD2211
    Optimering, tester och uppföljning
    25 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1