DD2206
LIA 1
60 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Syftet med LIA1 är att den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningen på en arbetsplats. Arbetet ska ske med hjälp av handledning via en representant från arbetsplatsen. Målet med kursen är att den studerande ska ha tagit del i det dagliga arbetet på en arbetsplats, fått förståelse för vilka yrkesroller som finns efter utbildningen, fått förståelse för vad som förväntas i yrkesrollen samt fått en inblick i en arbetsplats kultur och organisation.
Kunskaper

  • beskriva vanligt förekommande yrkesroller som är relevanta för utbildningen.
  • beskriva vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesrollerna så som; formgivning, fotografering, animering, analysarbete och programmering.
  • förstå vad som menas med organisationskultur.
  • förstå en arbetsplatsorganisation.
  Färdigheter

   • tillämpa kunskaper inom vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket i praktiken som exempelvis formgivning, fotografering, animering, analysarbete och programmering.
   • utveckla sin samarbetsförmåga i produktion på arbetsplatsen.
   Kompetenser

    • tillämpa praktiska och teoretiska kunskaper inom branschområdet.
    • träna och utveckla sina yrkeskunskaper med stöd från handledare.
    • kommunicera såväl internt/externt på arbetsplatsen.
    • reflektera över sina arbetsuppgifter med stöd från handledare.

    DD2206
    LIA 1
    60 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Förkunskaper:

    • Kunskap om arbetssätt för analysarbete 
    • Kunskap om hur idéer visualiseras och presenteras för en beställare 
    • Kunskap om ljussättning och komposition vid produktfoto i studiomiljö 
    • Kunskap om animations principer. 
    • Kunskap om att skapa prototyper för digitala medier 
    • Kompetens i att välja lämplig programvara eller kombination av programvaror för skapa för digitala medier. 
    •  Kompetens att skapa ett enklare design system som kan redigeras av annan formgivare. 
    • Kompetens att skapa och publicera en enklare webb.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1