DD2204
Digital design och designsystem
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper i analys och formarbete. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes konceptuella och strategiska tänkande. Den studerande ska även öva sig i att presentera och visualisera sina idéer och strategier för en beställare. Kursen ger fördjupande praktiska färdigheter i användandet av Figma för designsystem och hantering/underhåll av designsystem för stora och komplexa tjänster.
Kunskaper
 • analysprocessens roll i strategiskt formarbete.
 • hur man presenterar och visualiserar idéer och strategier för en beställare.
 • för- och nackdelar med designsystem.
 • byggstenar inom design (välja färger, typsnitt, typescale osv).
 • formspråk, komponentbibliotek, style guide.
 • atomdesign - byggstenar i en app eller webbtjänst.
 • animation i designsystem.
 • dela komponenter i ett designteam.
Färdigheter

  • genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser.
  • layouta för digitala medier.
  • skapa färdiga prototyper för olika digitala mediekanaler.
  • presentera och visualisera sina idéer för en beställare.
  • designa vanligen förkommande komponenter i Figma
  • skapa ett designsystem i Figma
  Kompetenser

   • utifrån mottagare och användare skapa effektiv grafisk design.
   • använda analysprocesser för att förstå och förutse målgruppens agerande.
   • på ett analytiskt och strategiskt sätt använda färg och form.
   • kunna genomföra ett projekt från wireframe till färdigt designsystem.
   • jobba i designteam med gemensamt designsystem

   DD2204
   Digital design och designsystem
   20 poäng , sida 2(2)

   Betygsskalor
   Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
   För betyget G: 
   Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
   Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

   För betyget VG: 
   Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

   Examinationsformer, kunskapskontroll

   Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
   Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
   Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

   Språk

   Kursen ges bara på svenska.

   Datum för fastställande

   2022-04-04

   Version/Omgång

   1