-

TODO

XFE2106
Ledarskap och gruppdynamik
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap i ledarskap och gruppdynamik. Den studerande ska även få insikt i och förståelse för modeller och tekniker för att identifiera egna styrkor och svagheter för att därmed kunna verka effektivt som ledare och/eller gruppmedlem. Den studerande ska även få insikt i att gruppens sammansättning är viktig för utveckling. De studerande ska tränas aktivt i att samarbeta.
Kunskaper
  • inom psykologi och konflikthantering.
  • om arbetsmiljö och kompetensutveckling.
  • om utveckling och förändringsarbete i en verksamhet.
  • om organisationsstrukturer, mål och arbetsformer.
  • inom ledarskapsteorier samt teorier i gruppdynamik.
Färdigheter
  • i att praktiskt tillämpa teorier för gruppdynamik och skapa hållbara samarbeten i en grupp.
  • i att praktiskt tillämpa konflikthantering i olika situationer.
Kompetenser
  • att förstå en grupps sammansättning samt ta vara på gruppens kompetenser och möjligheter.
  • att kunna driva utveckling och förändringsarbete i en organisation/grupp.
  • att identifiera, bedöma och välja rätt arbetsform för en grupp och ett projekt.

XFE2106
Ledarskap och gruppdynamik
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Ledarskap och gruppdynamik, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Ledarskap och gruppdynamik, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-18

Version/Omgång

3