-

TODO

GFT2115
Prepress & kulörstyrning
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att den studerande ska kunna förbereda och säkerställa grafiska produkter för tryck. För att kunna göra detta behövs förståelse av fysiska och tekniska processer. Den studerande lär sig om de förutsättningar som påverkar bedömning av ett original och hur bildskärmar och skrivare behöver kalibreras för att kunna förutse och säkerställa att den slutgiltiga grafiska produkten blir så som en kalibrerad bildskärm eller ett förprovstryck förhandsvisar.

Kursen introducerar nationella och internationella standarder för kvalitetssäkring och styrning av tryck. Den studerande ska få kunskaper om samt utveckla sina färdigheter i att framställa en flersidig grafisk produkt från idé till tryck, med fokus på färgåtergivning. Detta innebär att alla steg i processen hanteras: skiss, typografiskt arbete, layout, bildbearbetning, reproduktion för tryck, utskjutning, efterbearbetning och bindning samt kontroll och kvalitet.
Kunskaper
 • Kunskap om färgteori ur perspektivet hur material och betraktningsljus påverkar fysiskt återgivningen, och ögats fysiologi påverkar perceptionen av färger
 • Kunskap om ett historiskt perspektiv förstå hur färghantering sker med hjälp av standardisering så som ICC
 • Kunskap om standardisering för att få förutsägbara resultat, och kunna beskriva hur CGP har påverkat branschen
 • Kunskap om CGP och internationella standarder så som ISO12647.
Färdigheter
 • Med hjälp av skisser, prototyper och översiktsutskrifter arbeta med en flersidig grafisk produkt som kräver efterbearbetning
 • Kalibrera en skärm för korrekt återgivning av färger (ISO 3660 och ISO 12646).
 • Jämföra två enheters möjlighet till korrekt färgåtergivning genom bedömning av färgrymder
 • Kvalitetssäkring av digitalt material inför överlämning
 • Förbereda en digitalt material (ISO 15930) enligt CGP
 • Vid problem i färgåtergivning och med tanke på slutresultatet anpassa färger.
 • Skapa utskjutningsskiss och använda utskjutning för produktion av flersidigt dokumnet.
Kompetenser
 • Förutse eventuella problem som kan uppstå i vid tryck och kommunicera förslag på justering efter givna förutsättningar
 • Ta ansvar för kvalitet på grafiska produkter som överlämnas till certifierad produktion.

GFT2115
Prepress & kulörstyrning
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 
Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1