-

TODO

GFT2114
Examensarbete
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa all kunskap de fått i tidigare kurser för att i en närmast skarp miljö få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska från analys till färdig produktion simulera ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att jobba i en projektgrupp med projektplanering och produktionsproblematik.
Kunskaper
 • Hur ett större projekt i grupp planeras och genomförs.
 • Hur intern uppdragsbeskrivning skapas.
 • Designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av digital- och printproduktion.
 • Hur design, analys och medieval påverkar en produktion ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • Att genomföra ett projekt med mål och delmål. att presentera och visualisera ett projekt på ett tydligt och säljande sätt. att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
 • Att analysera och förstå en digital- och printproduktion utifrån konsument-, varumärke- och produktproblematik.
 • Att på ett effektivt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
Kompetenser
 • Att överföra idé och analys till en digital- och printproduktion som är framtagen på ett för branschen produktionsenligt sätt.
 • Att anpassa en produktion till beställare och användare.
 • Att fungera effektivt i projektgrupp.
 • Att i framställandet av en digital- och printproduktion ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt bibehålla ett tydligt hållbarhets perspektiv genom hela kedjan.

GFT2114
Examensarbete
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 
Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1