-

TODO

GFT2114
Examensarbete
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Avslutande projekt som drivs mot en uppdragsgivare med en tydlig problemställning. Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa all kunskap de fått i tidigare kurser för att i en närmast skarp miljö få genomdriva ett större projekt från start till mål. Arbetsformen för projektet ska från analys till färdig produktion simulera ett närmast autentiskt produktions- och arbetsflöde. Projektformen i kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap i att jobba i en projektgrupp med projektplanering och produktionsproblematik.
Kunskaper
 • Hur ett större projekt i grupp planeras och genomförs.
 • Hur intern uppdragsbeskrivning skapas.
 • Designprocessen och produktionsprocessens olika faser och dess påverkan på framtagandet av digital- och printproduktion.
 • Hur design, analys och medieval påverkar en produktion ur ett hållbarhetsperspektiv.
Färdigheter
 • Att genomföra ett projekt med mål och delmål. att presentera och visualisera ett projekt på ett tydligt och säljande sätt. att genomföra alla delar av ett designprojekt från idé, analys till produktion.
 • Att analysera och förstå en digital- och printproduktion utifrån konsument-, varumärke- och produktproblematik.
 • Att på ett effektivt och utvecklande sätt jobba i projektgrupp.
Kompetenser
 • Att överföra idé och analys till en digital- och printproduktion som är framtagen på ett för branschen produktionsenligt sätt.
 • Att anpassa en produktion till beställare och användare.
 • Att fungera effektivt i projektgrupp.
 • Att i framställandet av en digital- och printproduktion ta hänsyn till beställare, mottagare, varumärke och produktionssätt och samtidigt bibehålla ett tydligt hållbarhets perspektiv genom hela kedjan.

GFT2114
Examensarbete
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Examensarbete, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1