-

TODO

GFT2113
UX/UI-design
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar även till att den studerande ska få kunskap om scenariodesign, tjänsteutveckling, användarupplevelse (UX design) och interaktionsdesign. Den studerande ska få fördjupade färdigheter inom hela produktionskedjan av gränssnittsdesign (UX/UI), från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt.
Kunskaper
 • om alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
 • om behovsanalys av beställare och användare.
 • om upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • om behovsanalys av kund.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
Färdigheter
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • i att skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor i vanligen förekommande prototypprogramvaror.
 • i att genomföra tester av gränssnitt och användarscenarion.
 • i att skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
Kompetenser
 • att utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
 • att kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.

GFT2113
UX/UI-design
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 
Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1