-

TODO

GFT2113
UX/UI-design
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar även till att den studerande ska få kunskap om scenariodesign, tjänsteutveckling, användarupplevelse (UX design) och interaktionsdesign. Den studerande ska få fördjupade färdigheter inom hela produktionskedjan av gränssnittsdesign (UX/UI), från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt.
Kunskaper
 • om alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
 • om behovsanalys av beställare och användare.
 • om upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • om behovsanalys av kund.
 • om gränssnittsutveckling för digitala medier.
Färdigheter
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • i att skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor i vanligen förekommande prototypprogramvaror.
 • i att genomföra tester av gränssnitt och användarscenarion.
 • i att skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
Kompetenser
 • att utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
 • att kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.

GFT2113
UX/UI-design
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX/UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX/UI-design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1