-

TODO

GFT2111
Introduktionskurs
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Introduktionskurs med syfte att ge de studerande en grundläggande kunskap om studieteknik för ett livslångt lärande och grunder i viktiga aspekter av yrkeslivet som samarbetsförmåga, presentationsteknik och projektplanering.
Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att hantera arbete i grupp genom metoder för samarbete, idégenerering och struktur. Dessa delar hanterar också aspekter som jämställdhet, arbetsmiljö och mångfald som ett fokus för en bättre bransch.
Kursen innehåller och teoretiska delar om ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av ett projekt.
Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att få teoretiska kunskaper och praktisk övning i att planera och genomföra ett kortare projekt. problemlösning och kunskapsutveckling.
Den studerande får på ett säkert sätt lära sig hantera den utrustning som är tillgänglig för studerande under utbildningen.
Kunskaper
 • om studieteknik och verktyg och förhållningssätt för ett
  livslångt lärande. 
 • om hur ett projekt planeras och genomförs. 
 • om produktionsprocessens olika faser och viktiga
  ekonomiska- och tidsaspekter
 • branschens nuläge angående jämställdhet, arbetsmiljö och
  mångfald.
 • grundläggande kunskap om vanligen förekommande yrkesroller i branschen.
 • Kunskap om vanliga bearbetningsmetoder som används inom den grafiska branschen.
Färdigheter
 • att arbeta med verktyg och metoder för inlärning och
  kompetensutveckling. 
 • att angripa och arbeta med problemlösning
  - att genomföra ett projekt med mål och delmål. 
 • att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och
  säljande sätt (pitch). 
 • att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i
  projektgrupp.
 • Kunna välja lämplig papperstyp och format för enklare digitaltryck.
 • Kunna framställa enkelsidiga och dubbelsidiga digitaltryck.
 • På ett säkert och självständigt sätt använda de efterbehandlingsmaskiner som finns på Brobygrafiska.
Kompetenser
 • att skapa strukturer för problemlösning och
  kompetensutveckling. 
 • att anpassa en produktion till ekonomiska och tidsmässiga
  ramar. 
 • att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.
 • Förmåga att färdigställa en prototyp av en flyer, folder och häfte

GFT2111
Introduktionskurs
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2023-03-22

Version/Omgång

1