-

TODO

GFT2111
Introduktionskurs
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Introduktionskurs med syfte att ge de studerande en grundläggande kunskap om studieteknik för ett livslångt lärande och grunder i viktiga aspekter av yrkeslivet som samarbetsförmåga, presentationsteknik och projektplanering.
Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att hantera arbete i grupp genom metoder för samarbete, idégenerering och struktur. Dessa delar hanterar också aspekter som jämställdhet, arbetsmiljö och mångfald som ett fokus för en bättre bransch.
Kursen innehåller och teoretiska delar om ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av ett projekt.
Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att få teoretiska kunskaper och praktisk övning i att planera och genomföra ett kortare projekt. problemlösning och kunskapsutveckling.
Kunskaper
 • om studieteknik och verktyg och förhållningssätt för ett
  livslångt lärande. 
 • om hur ett projekt planeras och genomförs. 
 • om produktionsprocessens olika faser och viktiga
  ekonomiska- och tidsaspekter
 • branschens nuläge angående jämställdhet, arbetsmiljö och
  mångfald.
Färdigheter
 • att arbeta med verktyg och metoder för inlärning och
  kompetensutveckling. 
 • att angripa och arbeta med problemlösning
  - att genomföra ett projekt med mål och delmål. 
 • att presentera och visualisera sitt projekt på ett tydligt och
  säljande sätt (pitch). 
 • att på ett effektivt, självständigt och utvecklande sätt jobba i
  projektgrupp.
Kompetenser
 • att skapa strukturer för problemlösning och
  kompetensutveckling. 
 • att anpassa en produktion till ekonomiska och tidsmässiga
  ramar. 
 • att fungera effektivt i projektgrupp och arbeta självständigt.

GFT2111
Introduktionskurs
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1