-

TODO

GFT2110
Varumärkesstrategi
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande grunderna i varumärkesbyggnad, det vill säga hur man på ett långsiktigt och övergripande sätt formar och stärker ett varumärkes kommunikation och positionering.

Den studerande ska förstå vikten av varumärkets roll i grafisk kommunikation och det grundliga analysarbete som krävs för att kunna förstå hur det påverkar upplevelsen hos mottagaren.

Kursen berör även retoriska förhållningsätt inom reklam samt hur dessa påverkar mottagaren. Kursen ska ge övergripande förståelse för hur företag och organisationer aktivt arbetar med att formulera tydliga, relevanta mål och riktlinjer för varumärket och därigenom hitta en egen, hållbar position på sin marknad.
Kunskaper
 • Verktyg för att skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke
 • Om egenskaper som bygger starka varumärken
 • Hur man vitaliserar/ompositionerar ett varumärke
 • Skillnaderna mellan varumärke och produkt
 • Hur man arbetar med målgrupps-, omvärlds- och varumärkesanalys för att förstå ett varumärke
 • Reklambudskapets vanligaste retoriska förhållningssätt
Färdigheter
 • Att arbeta med strategier för att bygga och ompositionera ett varumärke
 • Att bygga ett varumärke ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv
 • Bedöma och förstå mottagarens reaktion/inställning till ett varumärke
 • Praktiskt skapa ett varumärke genom visuell kommunikation
 • Att presentera och visualisera ett varumärke och varumärkesstrategi för en beställare
Kompetenser
 • Att utifrån undersökningar baserat på en specifik målgrupp skapa ett varumärke
 • Att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av en tydlig varumärkesstrategi
 • Att med hjälp av olika mediekanaler bygga ett långsiktigt och hållbart varumärke
 • Att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke
 • Ta ansvar för kvalitet på grafiska produkter som överlämnas till certifierad produktion

GFT2110
Varumärkesstrategi
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Varumärkesstrategi, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Varumärkesstrategi, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1