-

TODO

GFT2109
Grafisk fördjupning
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Genom fördjupade färdigheter i vanliga programvaror och förtrogenhet med tekniker ska den studerande kunna skapa avancerade grafiska produkter. Den studerande ska även få förståelse för olika kanalers tekniska möjligheter och förutsättningar, och därmed självständigt kunna publicera till olika kanaler.

Grafiska element ska kunna färdigställas och delas. Elementen ska kunna användas på olika sätt och på sådana sätt som underlättar rationell användning av digitala resurser.

Kursen syftar bland annat till att fördjupa den studerandes kunskaper om rutiner för kvalitetssäkring vid överlämning av grafiska original till publicering eller produktion.

Kursen behandlar illustrationstekniker, kunskap om dekor för alternativa format; skapande av grafiska element som kan ingå i andra grafiska produkter; layout och ombrytning för enkelsidiga trycksaker såväl som komplicerade flersidiga dokument; anpassning av material för olika mediekanaler; avancerade metoder för skapande; bearbetning och strukturering av text, färg, form och bild; objektgrafik, pixelgrafik samt filmredigering.
Kunskaper
 • Kunskap om olika typer av upphovsrätt och regler för användning av bilder, text, grafiska element och redaktionellt material.
 • Om olika moment som kan ingå i en grafisk produktion
 • Fördjupade kunskaper om de tekniska förutsättningar som ställs på redaktionellt material för olika publiceringskanaler
 • Fördjupade kunskaper om hur olika typer text är uppbyggd och hur dessa påverkar valet av typografisk struktur
 • Fokus på hållbara arbetssätt för rationell produktion med bevarad redigerbarhet
 • Vikten av bra ergonomi vid intensivt arbete vid datorskärm.
Färdigheter
 • Att kunna hantera grafiska element så att de ger korrekt återgivning i tryck och på skärm.
 • Bearbeta fotografier efter ett givet bildmaner
 • Bearbetning och optimering av fotografiska bilder med tanke på en given mediekanal.
 • Avancerad formatering och ombrytning av text
 • Att skapa formatbibliotek för konsekvent användning av färger och format i en grafisk produkt.
 • Att skapa avancerade mallar som underlättar och säkerställer konsekvent genomförande av ett grafiskt system.
 • Enklare redigering och bearbetning av rörlig bild för digitala medier.
 • Optimering och överlämning av digitala tillgångar.
Kompetenser
 • Planera, formge, kvalitetssäkra och överlämna en grafisk produkt för tryck.
 • Planera, genomföra, kvalitetssäkra och överlämna en grafisk produkt för digitalpublicering.
 • Välja lämplig programvara eller kombination av programvaror för skapa grafiska element medieoberoende, för webb eller för tryck.

GFT2109
Grafisk fördjupning
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk fördjupning, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk fördjupning, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1