-

TODO

GFT2109
Grafisk fördjupning
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Genom fördjupade färdigheter i vanliga programvaror och förtrogenhet med tekniker ska den studerande kunna skapa avancerade grafiska produkter. Den studerande ska även få förståelse för olika kanalers tekniska möjligheter och förutsättningar, och därmed självständigt kunna publicera till olika kanaler.

Grafiska element ska kunna färdigställas och delas. Elementen ska kunna användas på olika sätt och på sådana sätt som underlättar rationell användning av digitala resurser.

Kursen syftar bland annat till att fördjupa den studerandes kunskaper om rutiner för kvalitetssäkring vid överlämning av grafiska original till publicering eller produktion.

Kursen behandlar illustrationstekniker, kunskap om dekor för alternativa format; skapande av grafiska element som kan ingå i andra grafiska produkter; layout och ombrytning för enkelsidiga trycksaker såväl som komplicerade flersidiga dokument; anpassning av material för olika mediekanaler; avancerade metoder för skapande; bearbetning och strukturering av text, färg, form och bild; objektgrafik, pixelgrafik samt filmredigering.
Kunskaper
 • Kunskap om olika typer av upphovsrätt och regler för användning av bilder, text, grafiska element och redaktionellt material.
 • Om olika moment som kan ingå i en grafisk produktion
 • Fördjupade kunskaper om de tekniska förutsättningar som ställs på redaktionellt material för olika publiceringskanaler
 • Fördjupade kunskaper om hur olika typer text är uppbyggd och hur dessa påverkar valet av typografisk struktur
 • Fokus på hållbara arbetssätt för rationell produktion med bevarad redigerbarhet
 • Vikten av bra ergonomi vid intensivt arbete vid datorskärm.
Färdigheter
 • Att kunna hantera grafiska element så att de ger korrekt återgivning i tryck och på skärm.
 • Bearbeta fotografier efter ett givet bildmaner
 • Bearbetning och optimering av fotografiska bilder med tanke på en given mediekanal.
 • Avancerad formatering och ombrytning av text
 • Att skapa formatbibliotek för konsekvent användning av färger och format i en grafisk produkt.
 • Att skapa avancerade mallar som underlättar och säkerställer konsekvent genomförande av ett grafiskt system.
 • Enklare redigering och bearbetning av rörlig bild för digitala medier.
 • Optimering och överlämning av digitala tillgångar.
Kompetenser
 • Planera, formge, kvalitetssäkra och överlämna en grafisk produkt för tryck.
 • Planera, genomföra, kvalitetssäkra och överlämna en grafisk produkt för digitalpublicering.
 • Välja lämplig programvara eller kombination av programvaror för skapa grafiska element medieoberoende, för webb eller för tryck.

GFT2109
Grafisk fördjupning
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 
Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1