-

TODO

GFT2108
Grafisk grund
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att den studerande ska få färdigheter i vanligt förekommande programvaror för att kunna skapa grafiska original. Kursen behandlar skapande, bearbetning och strukturering av grafiska element genom text, färg, form och bild med för branschen vanligt förekommande programvaror för layout, objektgrafik och pixelgrafik. Den studerande lär sig att identifiera och förutse vanliga fel som försämrar den tekniska kvalitén och tränar sin förmåga att bedöma lämpliga tillämpningar av grafiska element. I kursen introduceras serverbaserade arbetsmetoder och arbetssätt som gör att en grafisk produkt kan överlämnas till publicering eller produktion. Kursen ger grundläggande kunskaper i mjukvaror som krävs för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskapsmål inom andra kurser.
Kunskaper
 • Hur teknikutveckling har påverkat arbetssättet genom tiderna.
 • Färgsystem som används för tryck och skärm.
 • Hur man väljer arbetsprocess beroende på slutresultatet .
 • Hur text är uppbyggd och förutsättningar för god läsbarhet.
 • Normer för typografisk formatering av text på svenska och andra språk.
 • Digitala bilders uppbyggnad av pixelgrafik och vektorgrafik.
 • Lämpliga filformat för olika typer av grafisk framställning.
 • Fokus på hållbara arbetssätt för rationell produktion.
Färdigheter
 • Normalisering och bearbetning av fotografiska bilder.
 • Grundläggande formatering och strukturering av text.
 • Utifrån en skiss eller manus kunna skapa original såsom en logotype för grafisk produktion.
 • Utifrån en skiss eller manus kunna skapa illustration för grafisk produktion.
 • Att skapa enkla mallar för konsekvent användning av färger och format i en grafisk produkt.
 • Strukturera grafiska dokument med tanke på redigerbarhet
 • Skriva ut korrektur och översiktsbilder.
Kompetenser
 • Att välja lämplig programvara eller kombination av programvaror för skapa original för webb eller print.
 • Att redigera ett enklare original skapad av en annan formgivare.
 • Att skapa enklare original som kan redigeras av annan formgivare.
 • Att arkivera ett grafiskt projekt för överlämning till produktion.
 • Att skapa formatbibliotek för konsekvent användning av färger och format i en grafisk produkt

GFT2108
Grafisk grund
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk grund, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Grafisk grund, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1