-

TODO

GFT2105
Digital administration och variabeldata
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att den studerande ska kunna skapa och hantera digitala dokument så som enkäter för insamlande och sammanställning av data. Kursen syftar även till att kunna bearbeta data för att individanpassa en grafisk produkt, så kallad personifierad reklam. Kursen innefattar praktiska övningar i olika metoder för digital administration och för korrektur. Kursen innefattar även praktiska övningar i att forma formulär utifrån vilken typ av data man har behov att registrera. Den studerande får med vanligt förekommande metoder praktiskt följa upp formulär och använda den information de samlat in. De får redovisa för- och nackdelar med olika formulärverktyg samt automatisera katalogproduktion baserat på information från databaser. I en grafisk verksamhet är verktygen för denna typ av datahantering mycket lik den variabeldata man använder för att individanpassa trycksaker. Därför berör kursen även produktioner där variabeldata används.
Kunskaper
 • Förståelse för vilka fördelar och effektiviseringar som uppnås genom digital administration.
 • Kunskaper om hur man genom formgivning kan säkerställa att nödvändig information samlas in.
 • Förstå skillnaden mellan olika typer av formulärfält för den som fyller i och vilka möjligheter/begränsningar det ger för informationsbearbetning.
 • Kunskap om hur man kan bearbeta data för att individanpassa trycksaker.
Färdigheter
 • att kunna använda OCR för att konvertera pappersdokument till redigerbar text.
 • att kunna använda kommentarverktyg i kommunikation med en beställare.
 • enklare bearbetning av data i kalkylprogram som Excel.
 • skicka och spåra enkäter digitalt så att svar kan samlas in eller följas upp.
 • använda rätt typ av formulär fält för att samla in olika typer av data
 • att skapa mallar för datadriven produktion av grafiska trycksaker så som kampanjblad eller individanpassad adresserad direktreklam.
Kompetenser
 • Planera och administrera den information, tid och resurser som krävs för ett projekt att genomföras genom att finna den aktivitetsföljd där alla aktiviteter är beroende av den föregående

GFT2105
Digital administration och variabeldata
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Digital administration och variabeldata, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Digital administration och variabeldata, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1