-

TODO

GFT2104
Webbdesign
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att de studerande ska få kunskap om webbteknik för front-end-design mot olika typer av digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot alla typer av skärmar, produktdesign, användargenererad design (UX design) och ny teknik inom webbdesign. Den studerande ska få grundläggande färdigheter inom hela produktionskedjan i en webbproduktion, från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en enklare webbplats för olika läsare. Den studerande ska även få grundläggande kunskaper i framtagande av interaktiva och animerade gränssnitt.
Kunskaper
 • Alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt.
 • Behovsanalys av beställare och användare.
 • Upplevelsedesign för skärmbaserade medier.
 • Gränssnittsutveckling för digitala medier.
 • Behovsanalys av kund.
 • Publiceringssystem för webbpublicering.
Färdigheter
 • Planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
 • Skapa mockups i vanligen förekommande designprogramvaror.
 • Skapa prototyper och visualiseringar av appar och webbsidor i branschtypisk programvara
 • Bygga webbplatser med branschtypisk programvara
 • Producera responsiv design anpassad för olika skärmar.
 • Publicera och testa en teknisk lösning för skärm.
Kompetenser
 • Utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
 • Kunna skapa en djupgående förståelse för användarnas behov och utifrån detta skapa optimala gränssnittslösningar.
 • Skapa gränssnitt, prototyper och enklare produktioner som är tekniskt genomförbara och anpassade till ett större produktionsflöde.
 • Förstå problematiken med olika enheters olika storlekar och användningsområde och kunna skapa optimala lösningar för dessa.

GFT2104
Webbdesign
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Webbdesign, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Webbdesign, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2