-

TODO

GFT2103
Prepress & automatiska flöden
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om de problem som kan uppstå i en produktion, ofta som en konsekvens av stress. För att minimera fel där stress kan kortsluta en process är det viktigt att använda teknik för att skapa flöden där man samlar de uppgifter som ska genomföras med olika parametrar beroende på slutprodukt.

I denna kurs fördjupas kunskapen om hur material och process påverkar en grafisk produkt, och hur man kan anpassa dem för att få bästa resultat under specifika förutsättningar.

Denna kurs är en fördjupning av kursen Prepress & Kulörstyrning då man lär sig att automatisera arbetsmetoder. De studerande får analysera arbetsflöden och utveckla rationalisering och kvalitetssäkring av dessa moment. Den studerande ska få kunskaper om samt utveckla sina färdigheter i att automatisera bearbetning av flersidiga grafiska produkter för tryck och digital publicering.
Kunskaper
 • Teoretiska kunskaper gällande hur automatiska grafiska byggs och administreras.
 • Hur standardisering används för att få förutsägbara resultat samt för att möjliggöra automatisering och kvalitetssäkring
 • Förstå relationen mellan CGP och internationella standarder såsom ISO12647.
Färdigheter
 • Analysera ett arbetsflöde, identifiera möjligheter för automatisering och beskriva dessa.
 • Kunna åtgärda vanligt förekommande problem i digitalt källmaterial.
 • Förbereda och administrera flöden för digitalt material (ISO 15930) för enligt CGP.
 • Vid problem i färgåtergivning och med tanke på slutresultat anpassa färger och presentera certifierat färgprov på reprografisk anpassning.
 • Skapa utskjutningsskiss och använda utskjutning för produktion av flersidigt dokumnet.
Kompetenser
 • Analysera ett arbetsflöde, identifiera möjligheter för automatisering och beskriva dessa.
 • Förutse problem som kan uppstå vid tryck och kommunicera förslag på justering efter givna förutsättningar.
 • Ta ansvar för kvalitet på grafiska produkter som överlämnas till certifierad produktion.

GFT2103
Prepress & automatiska flöden
20 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Prepress & automatiska flöden, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Prepress & automatiska flöden, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2