-

TODO

GFT2102
Design
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande kunskaper i analysprocesser, skissteknik, typografi, layout och grafisk formgivning för olika mediekanaler. Den ska ge förståelse för och insikt i hur samverkan mellan färg, form och funktion byggs upp för att kommunicera ett budskap. Kursen syftar även till att utveckla det kommunikativa uttrycket och det konceptuella tänkandet samt ge färdighet i att visualisera trycksaker och digitala medier. Den studerande ska även öva i att framställa och visualisera sina ideer samt presentera och visualisera sina ideer för en beställare.
Kunskaper
 • Arbetssätt för analysarbete
 • Analysprocessens vikt för effektiv kommunikation.
 • Typografi för print och webb
 • Färgpsykologi och färgers påverkan på mottagaren.
 • Hur layout och kommunikation anpassas efter medievalet.
 • Hur medievalet påverkar användare och budskapet.
 • Hur ideer visualiseras och presenteras för en beställare.
 • Hur design och strategi kopplas samman.
Färdigheter
 • Genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser.
 • Ge ett budskap ett typografiskt uttryck.
 • Formge en layout för print och digitala medier
 • Skapa färdiga prototyper för att visualisera sina ideer.
 • Presentera och visualisera sina ideer för en beställare.
 • Underbygga design med strategi.
Kompetenser
 • Utifrån mottagare och användare skapa effektiv grafisk design.
 • Kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av visuell kommunikation
 • Använda analysprocesser för att förstå och förutse målgruppens.
 • På ett analytiskt och strategiskt sätt använda färg och form.
 • Att bedöma budskapets effekt på mottagaren

GFT2102
Design
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
För betyget G: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 
Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: 
Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2