-

TODO

GFT2102
Design
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande kunskaper i analysprocesser, skissteknik, typografi, layout och grafisk formgivning för olika mediekanaler. Den ska ge förståelse för och insikt i hur samverkan mellan färg, form och funktion byggs upp för att kommunicera ett budskap. Kursen syftar även till att utveckla det kommunikativa uttrycket och det konceptuella tänkandet samt ge färdighet i att visualisera trycksaker och digitala medier. Den studerande ska även öva i att framställa och visualisera sina ideer samt presentera och visualisera sina ideer för en beställare.
Kunskaper
 • Arbetssätt för analysarbete
 • Analysprocessens vikt för effektiv kommunikation
 • Typografi för print och webb
 • Färgpsykologi och färgers påverkan på mottagaren
 • Hur layout och kommunikation anpassas efter medievalet
 • Hur medievalet påverkar användare och budskapet
 • Hur ideer visualiseras och presenteras för en beställare
Färdigheter
 • Genomföra och tolka målgrupps- och omvärldsanalyser
 • Ge ett budskap ett typografiskt uttryck
 • Formge en layout för print och digitala medier
 • Skapa färdiga prototyper för att visualisera sina ideer
 • Presentera och visualisera sina ideer för en beställare
Kompetenser
 • Utifrån mottagare och användare skapa effektiv grafisk design
 • Kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av visuell kommunikation
 • Använda analysprocesser för att förstå och förutse målgruppens
 • På ett analytiskt och strategiskt sätt använda färg och form.
 • Att bedöma budskapetsd effekt på mottagaren

GFT2102
Design
30 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Design, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

2